Pomiary Elektryczne

 

Pragniemy zaproponować Państwu wykonanie okresowych (5- letnich) pomiarów instalacji elektrycznej.

 

W skład pomiaru wchodzi:

  • pomiar impedancji pętli zwarcia
  • pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
  • badanie rezystancji izolacji obwodów elektrycznych,
  • badanie wyłączników różnicowo - prądowych,
  • oględziny dotyczące ochrony przed dotykiem bezpośrednim i ochrony przeciwpożarowej,
  • protokół pomiarowo-kontrolny poświadczony przez lokatora,
  • protokół usterek poświadczony przez lokatora wraz z informacją o obowiązku usunięcia usterek,
  • sprawozdanie z usterek w kontrolowanych lokalach.

 

Wykonujemy również pomiary instalacji piorunochronnej.

 

Po wykonaniu pomiarów i przekazaniu protokołu pomiarowo - kontrolnego i sprawozdania z usterek, jesteśmy w stanie usunąć wszystkie usterki, wykonać ponownie pomiary oraz uzupełnić protokół pomiarowo - kontrolny o dane z lokali, w których usunięto usterki.

Podstawą wykonywania powyższej usługi jest Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) Art. 62.

W celu przedstawienia oferty prosimy o przesłanie zapytania z podaniem: adresu budynku, ilości lokali mieszkalnych i użytkowych jeżeli takie znajdują się w budynku.